Mieszkańcy wsi:                                                                                  Sady, dnia 15 lipca 2008r.

Lipno, Tułowie Małe, Wydrowice,

Sady, Michałówek, Grodziec

Adres do korespondencji:

Urszula Bialowas

Kazimierz Król

Sady 35A

49-100 Niemodlin

 

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Opolu

Pan Bolesław Pustelnik

ul. Niedziałkowskiego 6

45-085 Opole

 

 

Dotyczy obwodnicy Niemodlina w ciągu dk 46

(c.d. protestu przeciwko wariantom południowym (III;IV))

 

 

            W piśmie do nas z dnia 04 lipca 2008r. (GDDKiA-O/OP/P1-D-4100/46/N/3_2/2008) napisaliście: „Tak więc nieprawdą jest, że powodem nie uczestniczenia w konsultacjach społecznych (a właściwie w publicznej prezentacji) mieszkańców protestujących wsi i osad było przekonanie, że konsultacjom będą podlegać jedynie 3 warianty.– nadal utrzymujemy, że ulegliśmy przekonaniu, że wariant IV nie jest brany pod uwagę, a fakty są następujące:

1.      W dniu konsultacji społecznych (15 IV 2008r.) obowiązywało Rozporządzenie Nr 0151/P/16/2006 Wojewody Opolskiego z 8 maja 2006r. w sprawie obszarów chronionych krajobrazu oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – jest to dowód na to, że wariant IV musiał być odrzucony! Opinia publiczna nie była poinformowana, że w „tle” prowadzone są rozmowy z Wojewodą, aby powyższe rozporządzenie usunąć!

2.      Cytaty z Waszego pisma z dnia 04 lipca 2008r. GDDKiA-O/OP/P1-D-4100/46/N/3_2/2008, które wręcz dyskredytują nie tylko same konsultacje społeczne, lecz także podważają raport z konsultacji społecznych:

Ø      „…przeznaczono do dalszych prac 4 warianty. Informację o tym fakcie przekazano społeczeństwu za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy Niemodlin, który opublikował na swojej stronie internetowej mapę orientacyjną z zaznaczonym przebiegiem 2 wariantów północnych 2 wariantów południowych. W trakcie wewnętrznych uzgodnień pomiędzy Centralą GDDKiA, a Oddziałem ostatecznie formalnie zatwierdzono do dalszych prac3 warianty – 2 północne i 1 południowy.”  - kolejny dowód na to, że słusznie sądziliśmy, że wariant IV musi być odrzucony!

Ø      „Informacja o 3 wariantach pojawiła się oficjalnie na tablicy informacyjnej w niemodlińskim domu kultury 30 min przed rozpoczęciem prezentacji,…” – kolejny dowód, że rozpatrywane będą 3 warianty! Ponadto wiedzieliśmy, że wariant III jest oprotestowany, a nawet powstało stowarzyszenie „Obwodnica”!

Ø      „W świadomości społeczności lokalnej przez cały czas obszar negocjacji określony był 4 wariantami.” – odwoływanie się do świadomości społecznej jest albo wyjątkową hipokryzją albo brakiem znajomości lokalnego środowiska społecznego! Uważamy, że w świadomości społeczności lokalnej ugruntowane jest przekonanie:

§         o konieczności obwodnicy!

§         o budowie obwodnicy, sięgające już lat 70-tych!

§         o wielorakim bogactwie jakie dają Bory Niemodlińskie, co zostało potwierdzone wprowadzeniem Rozporządzenia Wojewody Opolskiego w sprawie obszarów chronionych w 2006r.

§         o budowie obwodnicy miasta Niemodlina po stronie północnej w ciągu drogi krajowej Nr 46, wg dokumentu: „Program Rozwoju Gminy Niemodlin w latach 2004 – 2006”.

Ø      „Fakt ten nastąpił 21 kwietnia 2008 kiedy Wojewoda Opolski wydał rozporządzenie zmieniające, zezwalające na lokalizację obwodnicy w obszarze chronionego krajobrazu.” – rozporządzenie to (0151/P/34/08) „Raport z konsultacji społecznych” datuje na 28 maja 2008r.! Kolejny błąd!

3.      Dokumenty, które są kolejnym dowodem naszych racji, stanowią załącznik, a zawarte są w „Raporcie z konsultacji społecznych” i stamtąd pochodzą wydruki załączników:

Ø      Odwołujecie się do publikacji internetowych UMiG Niemodlin gdzie np. w ogłoszeniu „Burmistrz Niemodlina informuje” z dnia 23 kwietnia 2008r. (Załącznik 1) jest napisane, cyt.: ”W ramach opracowania dokumentacji proponuje się 3 warianty przebiegu drogi.” – mija kilka dni od konsultacji społecznych, a my nadal informowani jesteśmy o 3 wariantach!

Ø      Transprojekt Warszawa w imieniu GDDKiA – Oddział Opole informuje mieszkańców Niemodlina i okolic o konsultacjach społecznych pisząc: „…planami sytuacyjnymi wariantów przebiegu obwodnicy, zamieszczonymi na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Niemodlin.” (Załącznik 2) – wchodząc do budynku wisiał plan z 3 wariantami (Załącznik 3)!.

Ø      Cytat pochodzący z „Raportu z konsultacji społecznych” (str. 26): „W ten sposób uwzględniony został podstawowy wniosek lokalnej społeczności i najbardziej popierany przez nią wariant…” – myślimy, że w chwili obecnej nadużycie zawarte w tym zdaniu jest oczywiste…

4.      Dodatkowym dokumentem, jaki przesyłamy w formie załącznika jest fragment dokumentu  „Program Rozwoju Gminy Niemodlin w latach 2004-2006” (załącznik do uchwały nr XIV/120/04 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 lutego 2004r.(http://bip.gmniemodlin.zeto.opole.pl/x.pro/ModArticles/ShowCategories/art127867057/)) – wymieniony załącznik stanowi uzupełnienie dla Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2001-2010.

Nigdzie w swoich dokumentach nie powołujecie się na istnienie takiego dokumentu, który w swym zapisie (Rozdział II, Infrastruktura techniczna, Infrastruktura komunikacyjna) posiada zapis: W związku z bliskością autostrady A-4 i węzła w Prądach odcinek drogi krajowej Nr 46 zostanie przebudowany dla uzyskania parametrów drogi ekspresowej. Władze gminy od dłuższego czasu zabiegają o budowę obwodnicy miasta Niemodlina po stronie północnej w ciągu drogi krajowej Nr 46, …” – to kolejny dowód na to, że warianty południowe nie powinny być brane pod uwagę, a kilkadziesiąt nowo wybudowanych domów powstało w oparciu o zapoznanie się z nim Inwestorów!

5.      Podsumowanie.

Ogromne zaangażowanie i determinacja mieszkańców w działaniu na rzecz odrzucenia wariantu IV południowego potwierdzona choćby zebranymi podpisami dyskryminuje w całości głosowanie podczas publicznej prezentacji (15 kwietnia 2008r.) w Ośrodku Kultury w Niemodlinie i czyni to głosowanie kompletnie niewiarygodnym. Po prostu na prezentacji nie było zainteresowanych, bo wariant IV w dniu prezentacji był sprzeczny z prawem. Powoływanie się na to głosowanie jest kompletnym nadużyciem i naraża na śmieszność instytucje to czyniące. Jedynie konkretne zapytanie konkretnej osoby lub grupy osób zainteresowanych w ich miejscu zamieszkania jest wiarygodne, a nie udział w jakiejś prezentacji, na której nigdy nie będzie wszystkich zainteresowanych, bo komunikacja Gminy z obywatelem ogranicza się do ulotki na tablicy w Gminie, a komunikacja przez sołtysów to kompletny anachronizm i nie działa zresztą nie tylko
w tej sprawie.

      Od wielu lat nawet w Programie Rozwoju Gminy czytamy i słyszymy o wariancie północnym i tylko to rozwiązanie było w świadomości społecznej. W taki oto sposób Gmina Niemodlin odradzała inwestycje mieszkaniowe po stronie północnej i chętnie wyrażała zezwolenia na budowy po stronie południowej.

      Dzisiaj wygląda na to, że robiono z własnych mieszkańców idiotów, co to za Gmina?..., oby inne Państwo! Jeszcze raz stwierdzamy, że na takie działanie nie może być zgody!

      Po konsultacjach z mieszkańcami zainteresowanych miejscowości, sąsiadami, po przeanalizowaniu dotychczasowych wydarzeń, sprawę kierujemy do Rzecznika Praw Obywatelskich.

      Wariant IV, który oprotestowujemy, w 85% przechodzi przez teren chroniony i nawet zmiana tego przez rozporządzenie (dopiero 16 maja 2008r.) nie zmienia faktu, że są to wrota Borów Niemodlińskich. Ponadto otrzymaliśmy wsparcie organizacji ekologicznych. W związku z tym jeszcze raz stanowczo wyrażamy protest przeciwko wariantowi IV.

      Jak już wspominaliśmy determinacja mieszkańców przeciwko wariantowi IV jest ogromna, do chwili obecnej mieszkańcy pytają o rozwój sytuacji, a nawet podjęli decyzję o zaostrzeniu protestu, decydując się na blokadę drogi krajowej w Niemodlinie, jeżeli taka forma protestu nastąpi, to oczywiście zostaną poinformowane władze Gminy, Policja, kierowcy przez radia CB, Internet, Radio, TV.

      Wszystkie listy, całe kalendarium wydarzeń będzie już wkrótce opublikowane
w Internecie, a zgodnie z namową małej lokalnej przedsiębiorczości oraz nadal zgłaszających się mieszkańców wymienionych wsi, będziemy uzupełniali listę protestu.

      Jeżeli wariant IV zostanie wybrany do realizacji to sprawę kierujemy do sądu.

 

      W toku trwają prace nad zaskarżeniem dotychczas podjętych decyzji do Trybunału Europejskiego w Strasburgu oraz zgłoszeniu sprawy do Ministerstwa Środowiska.

 

 

 

Z poważaniem

Mieszkańcy

 

 

Do wiadomości:

  1. a/a
  2. Tadeusz Jarmuziewicz

Ministerstwo Infrastruktury

Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych

  1. GDDKiA Warszawa
  2. Zbigniew Rapciak

Podsekretarz Stanu Ministerstwa Infrastruktury

  1. Józef Sebesta

Marszałek Województwa Opolskiego

  1. Bogusław Wierdak

Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego

  1. Rzecznik Praw Obywatelskich
  2. Ryszard Wilczyński

Wojewoda Opolsi